Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI)

Khóa học Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI) trong quản lý hiệu suất cho các Ngân hàng, Tập đoàn, Doanh nghiệp mọi ngành nghề, lĩnh vực. 1. Quản lý hiệu suất cấp Tập đoàn, cấp Tổng Công ty, cấp Công ty. 2. Quản lý hiệu suất cấp Khối/ Trung tâm/ Ban/ Phòng chức năng. 1. Quản lý hiệu suất cấp Cá nhân/ Nhân viên.
Phan Đức Quang     
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI)
14,999,999₫ 25,000,000₫
    Thời lượng: --
    Giáo trình: 16 (Bài giảng)
    Sở hữu khóa học trọn đời

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI)

Khóa học Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI) trong quản lý hiệu suất cho các Ngân hàng, Tập đoàn, Doanh nghiệp mọi ngành nghề, lĩnh vực.
1. Quản lý hiệu suất cấp Tập đoàn, cấp Tổng Công ty, cấp Công ty.
2. Quản lý hiệu suất cấp Khối/ Trung tâm/ Ban/ Phòng chức năng.
1. Quản lý hiệu suất cấp Cá nhân/ Nhân viên.

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC)
Giảng viên: Phan Đức Quang
15,000,000 9,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý công việc (KPIBSC-TASK)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý công việc (KPIBSC-TASK)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý quy trình (KPIBSC-WF)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý quy trình (KPIBSC-WF)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý dự án (KPIBSC-PRJ)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý dự án (KPIBSC-PRJ)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khách hàng (KPIBSC-CRM)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khách hàng (KPIBSC-CRM)
Giảng viên: Phan Đức Quang
25,000,000 19,000,000
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng KPIBSC 2023
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng KPIBSC 2023
Giảng viên: Phan Đức Quang
25,000,000 19,900,000