Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC)

Khóa học Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC) trong hoạch định và quản lý chiến lược tại các Ngân hàng, Tập đoàn, Doanh nghiệp mọi ngành nghề, lĩnh vực.
Phan Đức Quang     
9,999,999₫ 15,000,000₫
    Thời lượng: --
    Giáo trình: 16 (Bài giảng)
    Sở hữu khóa học trọn đời

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC)

Khóa học Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC) trong hoạch định và quản lý chiến lược tại các Ngân hàng, Tập đoàn, Doanh nghiệp mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI)
Giảng viên: Phan Đức Quang
25,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý công việc (KPIBSC-TASK)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý công việc (KPIBSC-TASK)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý quy trình (KPIBSC-WF)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý quy trình (KPIBSC-WF)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý dự án (KPIBSC-PRJ)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý dự án (KPIBSC-PRJ)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khách hàng (KPIBSC-CRM)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khách hàng (KPIBSC-CRM)
Giảng viên: Phan Đức Quang
25,000,000 19,000,000
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng KPIBSC 2023
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng KPIBSC 2023
Giảng viên: Phan Đức Quang
25,000,000 19,900,000