Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

Are you looking for job? Click2Learn recruitment platform will help you get great jobs faster without CV.

Click2Learn | Nền tảng Chia sẻ tri thức, Họp trực tuyến

ltvai social networking

Hướng dẫn sử dụng Nền tảng KPIBSC 2023

Khóa học này giúp Học viên hiểu và nắm được cách ứng dụng Nền tảng KPIBSC trong quản trị, điều hành, chuyển đổi số, hoạch định chiến lược và tổ chức thực thi chiến lược.
Phan Đức Quang     
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng KPIBSC 2023
19,900,000₫ 25,000,000₫
    Thời lượng: --
    Giáo trình: 12 (Bài giảng)
    Sở hữu khóa học trọn đời

Khóa học này giúp Học viên hiểu và nắm được cách ứng dụng Nền tảng KPIBSC trong quản trị, điều hành, chuyển đổi số, hoạch định chiến lược và tổ chức thực thi chiến lược, bao gồm:

  • Quản lý chiến lược
  • Quản lý hiệu suất
  • Quản lý công việc
  • Quản lý quy trình
  • Chấm công
  • Tính và Trả lương
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC)
Giảng viên: Phan Đức Quang
15,000,000 9,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI)
Giảng viên: Phan Đức Quang
25,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý công việc (KPIBSC-TASK)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý công việc (KPIBSC-TASK)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý quy trình (KPIBSC-WF)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý quy trình (KPIBSC-WF)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý dự án (KPIBSC-PRJ)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý dự án (KPIBSC-PRJ)
Giảng viên: Phan Đức Quang
20,000,000 14,999,999
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khách hàng (KPIBSC-CRM)
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khách hàng (KPIBSC-CRM)
Giảng viên: Phan Đức Quang
25,000,000 19,000,000